Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-6542 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์


ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-6542 เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล
001 นายพงศ์พรรณ คุ้มทรัพย์
002 นายจักรพันธ์ รอดกิ่ง

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ไปเข้ารับการสอบคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่สอบรายละเอียดดังนี้

สอบข้อเขียน
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

สอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว จุรีรัตน์ เมืองไชย
E-mail ผู้ส่งข่าว jureeratm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 16 มีนาคม 2564  ถึง   23 มีนาคม 2564
Level2