Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขออนุญาตปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019


สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการ
ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019 เพื่อรองรับการใช้งานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ จึงขอประชาสัมพันธ์ปิดการให้บริการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME2019 ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ
โทร.17976
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นิชกานต์ กาญจนกุล
E-mail ผู้ส่งข่าว nichakan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2564  ถึง   28 กุมภาพันธ์ 2564
Level2