Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญร่วมพิธีเนื่องวันในวันมาฆบูชา


ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องวันในวันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

*หมายเหตุ เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และแขกผู้มีเกียรติทั้งหญิงและชายแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย*


25 ก.พ. 64

08:00

พิเศษ: ขอเชิญร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องวันในวันมาฆบูชา
โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15651

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 23 กุมภาพันธ์ 2564  ถึง   25 กุมภาพันธ์ 2564
Level2