Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์


ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ขอเชิญร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ของนิสิตแพทย์และทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วัดอุทัยธาราม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน
ญาติผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์รับใบประกาศเกียรติคุณ
๐๘.๓๐ น. หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์กล่าวรายงาน
๐๘.๔๕ น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
๐๙.๐๐ น. ตั้งขบวนเชิญโลงขาว (หีบประธาน) ขึ้นวางบนเมรุ
๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ สวดมาติกา-บังสุกุล
และถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม
๑๐.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
๑๑.๓๐ น. ทำพิธีทอดผ้าบังสุกุล
๑๒.๐๐ น. ตั้งแถวรับไฟพระราชทานเพลิงศพ และพิธีพระราชทานเพลิงศพ

3 มี.ค. 64

08:00-
12:00

พิเศษ: พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
ของนิสิตแพทย์และทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ณ วัดอุทัยธาราม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 022601532

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 15 กุมภาพันธ์ 2564  ถึง   3 มีนาคม 2564
Level2