Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (ฟุลไบรท์)


ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) แจ้งรับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปี การศึกษา 2564 สำหรับมหาวิทยาลัย ในภูมิภาค หรือวิทยาเขตในภูมิภาค จำนวน 2 คนเพื่อเรียนร่วมกับนักศึกษาในสถาบันการศึกษา ในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5 เดือน)รายละเอียดดังแนบ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว Buppachat Treetos
E-mail ผู้ส่งข่าว buppach@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 28 มกราคม 2564  ถึง   1 มีนาคม 2564
Level2