Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมประจำภาคปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้ประกาศไปแล้วนั้น ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้มีวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

ภาคปลาย (2/2563)
1.วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 : วันหยุดตรุษจีน
2.วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 : วันหยุดเทศกาลสงกรานต์
ภาคฤดูร้อน (3/2563)
1.วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 : วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคปลายและภาคฤดูร้อนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจึงขอประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางนุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว nutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 30 ธันวาคม 2563  ถึง   30 กรกฎาคม 2564
Level2