Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดให้สอบปลายภาค ประจำภาคต้น (1/2563) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563 ไปแล้วนั้นเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการแทน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบปลายภาคดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจึงขอกำหนด การสอบปลายภาคใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางนุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว nutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 30 ธันวาคม 2563  ถึง   30 พฤษภาคม 2564
Level2