Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)


ส่วนกิจการเพื่อสังคม ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
โดยมีการดำเนินการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในแต่ละพื้นที่ ในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ช่วยยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบล ผ่านการจ้างงานนิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ที่จะเข้าไปช่วยในการพัฒนาตำบล และสามารถยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล เพื่อนำไปสู่การลดปัญหาความยากจนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน
ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับผิดชอบ พื้นที่เป้าหมาย 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว รวม 40 ตำบล จำนวนการจ้างงาน 800 อัตรา
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบลฯ โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Form หรือ สแกน QR Code (ตามประเภทผู้สมัคร)
http://sso.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20323
📆📆 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 12 มกราคม 2564
เริ่มการจ้างงานเดือน กุมภาพันธ์ 2564
📌📌 สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ/หรือ Website : http://sso.op.swu.ac.th/
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนกิจการเพื่อสังคม
ผู้ส่งข่าว สุรีรัตน์ หลีมานัน
E-mail ผู้ส่งข่าว tweety.lek@gmail.com
วันเริ่มประกาศข่าว 30 ธันวาคม 2563  ถึง   30 มกราคม 2564
Level2