Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 สำนักคอมพิวเตอร์เปิดทำการตามปกติ


ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 27 ปี ” ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และพระราชวังสนามจันทร์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นั้น
เนื่องจากที่มีรายงานสถานการณ์ของโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 และมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของโรคระบาด สำนักคอมพิวเตอร์จึงยกเลิกกิจกรรม ดังกล่าว และเปิดทำการตามปกติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์โดยทั่วกัน

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นิชกานต์ กาญจนกุล
E-mail ผู้ส่งข่าว nichakan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 21 ธันวาคม 2563  ถึง   22 ธันวาคม 2563
Level2