Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
เพื่อให้จำหน่ายสินค้าตั้งแต่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 5,000 บาท/ชุด ในวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ฯ ชั้น 1 (อาคารตั้งอยู่ข้างหอประชุมใหญ่ )
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 14 ธันวาคม 2563  ถึง   15 มกราคม 2564
Level2