Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

เรื่องการคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค


ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
1. ผู้มีสิทธิเสนอจะต้องมีอาชีพให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์
2. กำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจัดจำหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค วันที่ 2 - 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8:30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 27 ตุลาคม 2563  ถึง   27 พฤศจิกายน 2563
Level2