Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

แจ้งเปลี่ยนชื่อเป็น ส่วนกิจการหอพักนิสิต


ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 และครั้งที่ 1/2563 มีมติให้ ศูนย์บริหารกิจการหอพัก เปลี่ยนชื่อเป็น "ส่วนกิจการหอพักนิสิต" ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

หน่วยงาน ส่วนกิจการหอพักนิสิต
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 26 ตุลาคม 2563  ถึง   31 ธันวาคม 2563
Level2