Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2020 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ส่วนกิจการนิสิตกำหนดให้จัดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2020 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2563 ไปแล้วนั้นเนื่องจากมีเหตุจำเป็นบางประการ ส่วนกิจการนิสิตจึงขอเปลี่ยนแปลงจัดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2020 เป็นระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 (งดการจัดการเรียนการสอน) และให้วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่เคยประกาศงดการจัดการเรียนการสอน ดำเนินจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ทั้งที่มศว ประสานมิตรและองครักษ์
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางนุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว nutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 9 ตุลาคม 2563  ถึง   30 พฤศจิกายน 2563
Level2