Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2564


ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีข้อตกลงความร่วมมือและความช่วยเหลือทางวิชาการกับ Illinois State University สหรัฐอเมริกานั้น

เพื่อให้บุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสไปศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จึงประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนไปศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Illinois State University สหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2564

(Fall 2021) จำนวน 2 ทุน

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว อัมพิกา รูเธอร์ฟอร์ด
E-mail ผู้ส่งข่าว ampika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 7 ตุลาคม 2563  ถึง   4 กุมภาพันธ์ 2564
Level2