Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปี 2563


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดให้สอบปลายภาค ประจำภาคต้น (1/2563) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563 ไปแล้วนั้นเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิก
วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 และกำหนดให้ วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการแทน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบปลายภาคดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจึงขอกำหนดการสอบปลายภาคใหม่ รายละเอียดดังแนบ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางสาววรารัตน์ จันทร์ชัยภูมิ
E-mail ผู้ส่งข่าว wararatj@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 2 ตุลาคม 2563  ถึง   31 ธันวาคม 2563
Level2