Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564


ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรจะดำเนินการสอบคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564 โดยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบตามเอกสารแนบข่าว
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว ศักดิ์ศิรินทร์
E-mail ผู้ส่งข่าว saksirin@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 15 กันยายน 2563  ถึง   18 กันยายน 2563
Level2