Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการ วันที่ 4,7 กันยายน 2563 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้ประกาศไปแล้วนั้น ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันหยุดราชการในเดือนกันยายนเพิ่ม 2 วัน เพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ซึ่งถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ คือวันศุกร์ที่ 4 กันยายน และ วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจึงขอประกาศให้วันดังกล่าว เป็นวันหยุดราชการทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ์
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางนุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว nutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 19 สิงหาคม 2563  ถึง   30 กันยายน 2563
Level2