Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

การติดต่ออาจารย์ผู้สอนและการเข้าชั้นเรียน วิชาศึกษาทั่วไป (วิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย มศว หรือ SWU)


การติดต่ออาจารย์ผู้สอนและการเข้าชั้นเรียน วิชาศึกษาทั่วไป
(วิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย มศว… หรือ SWU …)
ให้นิสิต เข้าเว็บไซต์ https://moodle.swu.ac.th
แล้ว Log in ด้วยรหัสบัวศรีของตนเอง
นิสิตจะพบกับรายวิชาและ section ที่ลงทะเบียนเรียน

🔴 เริ่ม Log in เข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 63 เป็นต้นไป***
(ควรเข้าระบบให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 9 ส.ค. 63)

🔴🔴 หากมีปัญหาเกี่ยวกับรหัสบัวศรีหรือการเข้าสู่ระบบ
ติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ที่
- อีเมล helpdesk@g.swu.ac.th
- Facebook https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
- Messenger m.me/SWUComputerCenter
- โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 15045 สำหรับประสานมิตร
และ 21125 สำหรับองครักษ์ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ฝ่ายวิชาการ
ผู้ส่งข่าว จาริณี มาเวหา
E-mail ผู้ส่งข่าว jarineem@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 7 สิงหาคม 2563  ถึง   14 สิงหาคม 2563
Level2