Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

แจ้งคืนเงินเงินประกันสังคมส่วนสะสมให้กับพนักงาน มศว


ตามที่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประกาศให้ลดหย่อนการจ่ายเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้หักผู้ประกันตนจากเดิมร้อยละห้า เป็นร้อยละหนึ่ง นั้น ส่วนการคลัง โอนเงินคืนเงินประกันสังคมส่วนสะสมให้กับพนักงาน ส่วนที่หักเกินในเดือน มีนาคม - พฤษภาคม แล้ว (พฤษภาคม เฉพาะพนักงานที่เบิกตกเบิก) ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563

ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน https://ess.swu.ac.th/fmLogin
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนการคลัง
ผู้ส่งข่าว ส่วนการคลัง
E-mail ผู้ส่งข่าว vikano9@hotmail.com
วันเริ่มประกาศข่าว 7 สิงหาคม 2563  ถึง   30 กันยายน 2563
Level2