Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

การขอรับบริการสำนักคอมพิวเตอร์ผ่านแบบฟอร์มขอรับบริการสำนักคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงการขอรับบริการจากเดิมที่ส่วนงานจะต้องทำหนังสือขอรับบริการมายังสำนักคอมพิวเตอร์เปลี่ยนมาเป็นการขอรับบริการผ่านแบบฟอร์มขอรับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ส่วนงานในการขอรับบริการ

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับบริการได้ที่เว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ (https://cc.swu.ac.th) หัวข้อ “ดาวน์โหลด” และเลือก “แบบฟอร์ม”
เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

1. บริการขอบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet ID)
2. บริการขอใช้งาน Group mail (g.swu.ac.th)
3. บริการขอไอพี แอดเดรส (IP Address) สำหรับอุปกรณ์ไอที
4. บริการขอใช้พื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์ สำหรับส่วนงาน/โครงการ/ประชุมวิชาการ
5. บริการขอสิทธิ์ผู้ดูแลกรอบการประชุมของส่วนงาน (SWU e-Meeting)

หากมีข้อสงสัยการขอรับบริการ : ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฎอยู่ในแบบฟอร์มขอรับบริการ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว สมบุญ อุดมพรยิ่ง
E-mail ผู้ส่งข่าว sombun@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 22 กรกฎาคม 2563  ถึง   22 ตุลาคม 2563
Level2