Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขยายเวลาใช้งาน I-Pass (Internet Passport)


สำนักคอมพิวเตอร์ได้ขยายเวลาใช้งาน I-Pass (Internet Passport) จากเดิม 120 นาที เป็น 180 นาที เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการใช้งานอินเทอรืเน็ตมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป

helpdesk สำนักคอมพิวเตอร์
email : helpdesk@g.swu.ac.th
โทรศัพท์ : ประสานมิตร 0 2649 5000 ต่อ 15045 ,องครักษ์ 0 2649 5000 ต่อ 21125
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว สมบุญ อุดมพรยิ่ง
E-mail ผู้ส่งข่าว sombun@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 15 กรกฎาคม 2563  ถึง   15 สิงหาคม 2563
Level2