Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1)7-0204 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปสังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ นั้น

เพื่อให้การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 จึงแก้ไขรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

-เดิม
สอบสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

-แก้ไขเป็น
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

นอกเหนือจากนั้น ให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ


เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว จุรีรัตน์ เมืองไชย
E-mail ผู้ส่งข่าว jureeratm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 8 กรกฎาคม 2563  ถึง   10 กรกฎาคม 2563
Level2