Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

เปิดระบบติดตามสถานะการขอตำแหน่งทางวิชาการ (1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)


ส่วนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบติดตามสถานะการขอตำแหน่งทางวิชาการ บุคลากรสายวิชาการสามารถติดตามสถานะการขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยตนเองได้ที่ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
http://huris.swu.ac.th/
รองรับ Internet Explorer (เวอร์ชัน 7 - 11)
ติดต่อ ข้อมูลการขอตำแหน่งที่ส่วนทรัพยากรบุคคล โทร. 15634
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว สมบุญ อุดมพรยิ่ง
E-mail ผู้ส่งข่าว sombun@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 1 กรกฎาคม 2563  ถึง   1 กันยายน 2563
Level2