Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1)7-0204 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์


ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-0204 เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เลขประจำตัว ชื่อ – นามสกุล
001 นางสาวภัทรกาญจน์ โชติขันธ์
002 นายจิรัสย์ อรรธสุธานันท์
003 นางสาวนิชกานต์ กาญจนกุล
004 นายไพศาล หนูปาน
005 นายนนท์ปวิธ สุดศรี
006 นางสาวสุฐิตา ชื่นภากรณ์
007 นางสาวสุพรรณี โพธิ์ดก
008 นางสาวอารีญาณ์ สมเสมียน
009 นางสาวณิชากร ขำสอาด
010 นายจักรกฤษณ์ ขวัญคีรี
011 นางสาวปทิดา พุ่มประจำ
012 นางสาววารี วงศ์สุวิทยานันต์
013 นางสาวชลดา แสงทอง
014 นางสาวนิรชา พรมรักษา
015 นางสาวปาลิดา ศิลปชำนาญ
016 นางสาวนริศรา ซาเจริญ
017 นายนพชัย รัตนคร
018 นายธนภูมิ ศิลปวาณิชย์
019 นางสาววิภาดา คุณโลหิต
020 นายภาคินท์ธนวิท สินธวัชบุณยากร
021 นางสาวนิสา จ้อยรุ่ง
022 นายสุระศักดิ์ ฑีฆะ
023 นางสาววริษฐา ทองฝอย
024 นางสาวอาภาณ์ พิมพ์เงิน
025 นายนัทธพงศ์ บุญเลี้ยง
026 นางสาวลีลาวันต์ สุรชิต
027 ว่าที่ ร.ต.ปิยะพงษ์ โพธินาค
028 นางสาวดาวนภา มาราจันทร์
029 นางสาวณัฏฐา วิเศษสาธร
030 นายธาม บันลือธัญลักษณ์
031 นางสาวจิรพัชร ศรีพรสวรรค์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้นมาสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1, 2 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี หากไม่มาตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว จุรีรัตน์ เมืองไชย
E-mail ผู้ส่งข่าว jureeratm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 1 กรกฎาคม 2563  ถึง   9 กรกฎาคม 2563
Level2