Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ปิดการให้บริการการใช้งานอินเทอร์เน็ตและบริการต่างๆผ่านเครือข่ายบัวศรีชั่วคราว


สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Main Switch) ที่ มศว ประสานมิตร เพื่อรองรับการให้บริการต่างๆ ผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงมีความจำเป็นที่ต้องปิดการให้บริการผ่า
นเครือข่ายบัวศรีชั่วคราวในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 -
17.00 น. ซึ่งมีผลกระทบต่อการให้บริการต่างๆ ผ่านเครือข่ายบัวศรีและการใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้ หากท่านต้องการข้อมูเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร. 17994

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรของท่านทราบทั่วกัน พร้อมทั้งขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
E-mail ผู้ส่งข่าว danaim@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 23 มิถุนายน 2563  ถึง   28 มิถุนายน 2563
Level2