Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศจากส่วนพัฒนาสภาพกายภาพ เปิด-ปิดประตู


ประกาศจากส่วนพัฒนาสภาพกายภาพ เปิด-ปิดประตู
เปิดประตู 1 2 3 4 5 เวลา 05.00 น.
ปิดประตู 1 2 3 4 5 เวลา 19.00 น. (ยกเว้นทางลงอาคารที่จอดรถอโศกมนตรี)
ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนพัฒนากายภาพ
ผู้ส่งข่าว uriawan
E-mail ผู้ส่งข่าว uriawan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 8 พฤษภาคม 2563  ถึง   31 พฤษภาคม 2563
Level2