Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2563


ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2563

*ขั้นตอนที่ 1 ส่งแบบฟอร์ม
1.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเลือกแบบการจอง แบบกลุ่ม หรือ แบบรายบุคคลที่ http://dorm.swu.ac.th/ คลิกเลือกเมนูแบบฟอร์ม
1.2 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตามข้อ 1.1
1.3 ส่งแบบฟอร์มทาง E-mail : duangjitm@g.swu.ac.th ระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 63 (นิสิตจะได้รับการตอบกลับ E-mail ภายใน 7 วัน หากไม่ได้รับการตอบกลับ ติดต่อได้ที่ 0-3739-5520)
1.4 นิสิตที่ไม่ได้ส่งแบบฟอร์มแบบกลุ่ม หรือแบบรายบุคคล จะไม่สามารถจองห้องพักได้
1.5 หากส่งแบบฟอร์มไว้แล้วพบว่านิสิตติด Black list หรือไม่มีสิทธิ์จองห้องพักในภายหลัง จะไม่สามารถจองห้องพักได้เช่นกัน
1.6 หากนิสิตกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการจองหอพัก และหอพักจะรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการทางวินัยนิสิตต่อไป

*ขั้นตอนที่ 2 จองห้องพัก
2.1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์จองห้องพัก ก่อนจองห้องพักที่ http://dorm.swu.ac.th/ หรือ https://www.facebook.com/DormSwu
2.2 จองห้องพักที่ https://supreme.swu.ac.th/supreme_dorm/
2.3 **กำหนดการจองห้องพักจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง**
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 24 เมษายน 2563  ถึง   31 พฤษภาคม 2563
Level2