Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศจากสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐไซปรัส ณ กรุงนิวเดลี


ด้วยสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐไซปรัส ณ กรุงนิวเดลี แจ้งว่าสาธารณรัฐตุรกี แห่งไซปรัสเหนือ
เป็นดินแดนที่นานาประเทศในโลกไม่ได้ให้การรับรอง
ว่าเป็นประเทศยกเว้นประเทศตุรกี ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งในประเทศดังกล่าว
เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นโดยผิดกฎหมาย **รายชื่อตามเอกสารแนบ**
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว เอกรินทร์ โสมรักษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ekarin@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 17 เมษายน 2563  ถึง   30 สิงหาคม 2563
Level2