Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิด-ปิด ประตูและด่านตรวจภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์


เนื่องด้วยจากสถานการณ์ COVID 19 ในปัจจุบัน ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ต้องปิดดำเนินการตามประกาศของจังหวัดนครนายก และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก จึงขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิด-ปิดประตูและการตั้งด่านภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ประตูกลาง (แยกไฟแดง) (เวลาเปิด 05.00 น.และเวลาปิด 22.00 น.) สำหรับประชาชนทั่วไปที่จะไปศูนย์การแพทย์ฯ ให้ใช้ถนนฝั่งขาเข้าให้ชิดเลนซ้ายเพื่อวิ่งไปศูนย์การแทพย์ฯ ส่วนถนนฝั่งขาเข้าเลนขวาสำหรับอาจารย์ บุคลากรและนิสิต (ที่มีความประสงค์จะเข้ามาในพื้นที่เพื่อมาปฏิบัติงานเท่านั้น) ทั้งนี้ต้องมีสติ๊กเกอร์อนุญาตของมหาวิทยาลัย หรือต้องแสดงบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยหรือบัตรนิสิต ต่อเจ้าหน้าที่ รปภ. ก่อนทุกครั้งที่เข้าพื้นที่ ถ้าหากไม่มีหรือไม่แสดงบัตร มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่

2. ประตูสะพาน 3 (รร.สาธิต) เวลเปิด 05.00 น. และเวลาปิด 22.00 น. ทั้งนี้จะทำการตั้งด่านตรงแยกสระว่ายน้ำ และแยกถนนข้างถนนลูกรัง และมีเจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุดเฝ้าอยู่ และจะปิดด่านจนกว่าสถานะการณ์จะเป็นปกติหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกผ่านเข้า-ออกโดยเด็ดขาด แต่ให้ขับรถวิ่งผ่านเข้า-ออกระหว่างประตูสะพาน 3 และประตูข้างบริเวณสถานีประปาได้ ยกเว้น อาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่งานก่อสร้าง สามารถเข้าพื้นที่ได้ (แต่ต้องแสดงบัตรพนักงานกับเจ้าหน้าที่ รปภ. ทุกครั้ง)

3. ประตูหลังมหาวิทยาลัย เปิดตลอด 24 ชม. และจะเปิด-ปิดประตูเพื่อใช้ช่องทางเดินรถประตูเดียวในเวลา 22.00 น. - 05.00 น. ทั้งนี้จะทำการตั้งด่านตั้งแต่เวลา 22.00 น. ของวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ ด่านแยกเตาเผา ด่านแยกลานชงโค และด่านแยกคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุดเฝ้าอยู่ และจะมีการตั้งด่านจนกว่าสถานะการณ์จะเป็นปกติหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด ยกเว้นอาจารย์ บุคลากร หรือนิสิต สามารถเข้าพื้นที่ได้แต่ต้องแสดงบัตรพนักงานหรือบัตรนิสิต กับเจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำด่านทุกครั้ง ส่วนบุคคลภายนอกสามารถใช้เส้นทางได้โดยวิ่งผ่านคณะพยาบาลศาสตร์ ผ่านคณะแพทยศาสตร์ ผ่านศูนย์การแพทย์ฯ ออกประตูศูนย์การแพทย์ฯ ทั้งนี้ผู้มาติดต่อพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและผู้รับจ้างงานภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยต้องมีการแลกบัตรผู้มาติดต่อกับ รปภ.ก่อนถึงจะได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่

4. ประตูศูนย์การแพทย์ฯ เปิดตลอด 24 ชม. โดยบุคคลทั่วไปสามารถใช้เส้นทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย มาตรการป้องกันโรค COVID-19 และเพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย จนกว่าเหตุการณ์จะกลับมาเป็นปกติหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (ผู้ที่มาติดต่อจะต้องแลกบัตรและกลับออกที่ด่านเดิม) จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ด้วยความปรารถนาดีจากส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ 02-649 5000 ต่อ 21033
โทรสาร 02-649 5000 ต่อ 21013

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว วารุณีสิรินทร์
E-mail ผู้ส่งข่าว waruneesi@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 27 มีนาคม 2563  ถึง   30 ธันวาคม 2563
Level2