Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

แจ้งกำหนดการการประเมินผลการเรียนออนไลน์ของวิชา SWU122 (English for Effective Communication II)


กำหนดการการประเมินผลการเรียนออนไลน์*ของวิชา SWU122 (English for Effective Communication II) มีรายละเอียด ตามระบุวันและเวลา ดังนี้
1) วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.00-12.45 น. นิสิตรับการประเมินในหัวข้อ Writing Assignment
- นิสิตจะได้รับหัวข้อในการประเมินการเขียนในวันที่ประเมิน และเริ่มดำเนินการเขียนหัวข้อที่ให้พร้อมกัน
- นิสิตพิมพ์คำตอบในหัวข้อที่ให้ผ่าน Google Form ภายในระยะเวลา 45 นาที
2) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.00-13.00 น. นิสิตรับการประเมินในหัวข้อ Grammar + Vocabulary + Reading Assignment
- นิสิตเลือกตัวเลือก (Multiple-Choice Question) เพื่อแสดงความเข้าใจในส่วน Grammar + Vocabulary + Reading ผ่าน Google Form ภายในระยะเวลา 60 นาที

*หมายเหตุ
นิสิตต้องมีบัญชีผู้ใช้ g.swu.ac.th (เช่น xxx.g.swu.ac.th) เพื่อให้การประเมินผลการเรียนออนไลน์เป็นไปอย่างราบรื่น มิเช่นนั้น จะไม่สามารถรับการประเมินผลการเรียนได้
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
ผู้ส่งข่าว วรินทร์พร สุขเฟื่องฟู
E-mail ผู้ส่งข่าว varinporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 17 มีนาคม 2563  ถึง   7 พฤษภาคม 2563
Level2