Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศ หยุดตลาดนัด มศว ชั่วคราว ทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ์


ประกาศหยุดตลาดนัด ชั่วคราว ทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ์
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงขอหยุดตลาดนัดชั่วคราว
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หากมหาวิทยาลัยให้เปิดจำหน่ายจะแจ้งให้ทราบต่อไป
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16 มีนาคม 2563
โทร. 02-260-3558
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 16 มีนาคม 2563  ถึง   30 เมษายน 2563
Level2