Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19


ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การสอบและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน การสอบและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การจัดการเรียนการสอน ให้อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับรูปแบบการสอน การวัดและประเมินผลได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้คงความครบถ้วนของเนื้อหา สมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 โดยสามารถดำเนินการดังนี้
(1) ปรับระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนให้เสร็จสิ้นเร็วกว่าที่กำหนดเดิมได้
(2) ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยอาจจะใช้รูปแบบเดิมหรือร่วมกับรูปแบบอื่นๆ เช่น การสอนออนไลน์ด้วยรูปแบบต่าง ๆ (online teaching) การมอบหมายงาน (assignment) การบันทึกวีดีทัศน์ (VDO) เป็นต้น
ข้อ 2 การสอบภาคปลาย ให้อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลได้ตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยอาจจะใช้การสอบแบบเดิมหรือรูปแบบอื่น ๆ เช่น การทำรายงาน การมอบหมายงาน การทำข้อสอบที่บ้าน (Take-home Exam) เป็นต้น
ข้อ 3 การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การสอบหัวข้อ/ป้องกันวิทยานิพนธ์ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Exam) ให้สามารถปรับรูปแบบการสอบโดยอาจจะใช้การสอบผ่านระบบออนไลน์ หรือระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) เป็นต้น
ข้อ 4 การจัดกิจกรรมอื่น ๆ
(1) หากคณะพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน ควรเลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆ ออกไปก่อน
(2) หากคณะพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้คณะจัดเตรียมความพร้อมในการคัดกรอง/ป้องกัน/ควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ
ข้อ 5 ในการดำเนินการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการสอบภาคปลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ให้ยกเว้นเรื่อง การตรวจสอบจำนวนครั้งในการเข้าเรียนของนิสิตในรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 80
ข้อ 6 ในการดำเนินการปรับการจัดการเรียนการสอน การสอบภาคปลาย การสอบระดับบัณฑิตศึกษา การจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก
ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ประสานสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมระบบสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางนุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว nutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 12 มีนาคม 2563  ถึง   30 เมษายน 2563
Level2