Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

การขอรับใบรับรองปริญญาและ Transcript (ฉบับสมบูรณ์) นิสิตที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียน 1/2562


นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ขอรับใบรับรองปริญญาและ Transcript (ฉบับสมบูรณ์) ได้ที่งานทะเบียนนิสิตและสถิติ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ทั้งที่ มศว ประสานมิตร และมศว องครักษ์ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

**งานทะเบียนนิสิตและสถิติ มศว ประสานมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30-16.00 น.

**งานทะเบียนนิสิตและสถิติ มศว องครักษ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

เบอร์ติดต่อ 02 6495000 ต่อ 15614, 15662

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 12 กุมภาพันธ์ 2563  ถึง   31 มีนาคม 2563
Level2