Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

มศว เป็นเจ้าภาพโครงการเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ประสานมิตร จิตอาสา พัฒนาสังคม


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพโครงการเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ประสานมิตร จิตอาสา พัฒนาสังคม โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก โรงเรียนวัดพรหมเพชร ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก และกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนักสาธารณะของนิสิตให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และแลกเปลี่ยนความเห็นประสบการณ์ในการทำกิจกรรม กระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม สัมพันธ์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าสู่กระบวนการจิตอาสา การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการรับใช้สังคม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม สัมพันธ์ เข้าร่วม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยนเรศวร
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 5 กุมภาพันธ์ 2563  ถึง   21 กุมภาพันธ์ 2563
Level2