Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ทุน UMAP Program A


โครงการ UMAP Program A

ด้วย University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP)

ประกาศให้นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ประจำปี 2020
ภายใต้โครงการ UMAP Program A&B 2020-1
(semester-long programs for Fall/Autumn 2020) *จำนวน 2 ทุน*
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

**โดยทุนจะยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น
ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นิสิตต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง**

นิสิตผู้สนใจสมัครทางออนไลน์ได้ที่
http://umap.org/incw/ (เข้าไปที่เมนู Programs)

หลังจากนิสิตสมัครเรียบร้อยแล้ว จะต้องพริ้นท์เอกสารการสมัครพร้อมหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ไปยื่นที่คณะต้นสังกัดภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
(ในส่วนของ มศว เข้าร่วมเฉพาะโครงการ UMAP Program A)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัมพิกา รูเธอร์ฟอร์ด
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 02 260 1012
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว เอกรินทร์ โสมรักษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ekarin@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 5 กุมภาพันธ์ 2563  ถึง   19 กุมภาพันธ์ 2563
Level2