Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2563


ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความประสงค์จะรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2563 ณ บริเวณลานอโศกมนตรี(SWUNIPLEX)ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00–15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ส่วนทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 3 และในวันที่มีตลาดนัด (วันอังคารและวันพฤหัสบดี) ใต้อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-260-3558 02-649-5000 ต่อ 15633 , 15725
- ใบสมัครราคาชุดละ 100 บาท
- วันและสถานที่รับสมัคร
วันที่ 13–14 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00–15.00 น. ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ชั้น 1
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 4 กุมภาพันธ์ 2563  ถึง   16 กุมภาพันธ์ 2563
Level2