Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

มศว เป็นเจ้าภาพจัดงานเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 23


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพโครงการเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 “ประสานมิตร จิตอาสา พัฒนาสังคม” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงเรียนวัดพรหมเพชร และ กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของนิสิตให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในการทำกิจกรรม กระชับความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลการ ของมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม สัมพันธ์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมนิสิตได้เข้าสู่กระบวนการจิตอาสาสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการรับใช้สังคม

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม สัมพันธ์ เข้าร่วม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยนเรศวร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 14 มกราคม 2563  ถึง   21 กุมภาพันธ์ 2563
Level2