Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2563


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดระยะเวลายื่นซอง ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 24 ธันวาคม 2562  ถึง   24 กุมภาพันธ์ 2563
Level2