Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดบริการ


ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดจัดงานวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 26 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นขอแจ้งปิดทำการในวันดังกล่าว และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน จะขอบคุณยิ่ง
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นางสาววณิชยา ทองสมนึก
E-mail ผู้ส่งข่าว wanitchayat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 20 ธันวาคม 2562  ถึง   26 ธันวาคม 2562
Level2