Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 หยุดจำหน่ายสินค้าตลาดนัด มศว


งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ส่วนทรัพยากรบุคคล ขอแจ้งให้ทราบว่า
ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ตลาดนัด มศว หยุด 1 วัน
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม ขออภัยในความไม่สะดวก
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 29 พฤศจิกายน 2562  ถึง   3 ธันวาคม 2562
Level2