Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 และไม่ได้เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรขอรับใบปริญญาบัตร ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.2562 เป็นต้นไป


นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 และไม่ได้เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถขอรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ขอรับที่ประสานมิตร เท่านั้น **โปรดนำบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่**

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 02 649 5720
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 27 พฤศจิกายน 2562  ถึง   31 ธันวาคม 2562
Level2