Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ทุนแลกเปลี่ยน ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา


ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรรับสมัครข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อรับทุนไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประจำปีการศึกษา 2563
ยื่นใบสมัครผ่านคณะ/วิทยาลัย ที่สังกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์
ผู้ส่งข่าว เอกรินทร์ โสมรักษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ekarin@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 11 พฤศจิกายน 2562  ถึง   31 มกราคม 2563
Level2