Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ มศว ประสานมิตร และองครักษ์


ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงของดการเรียนการสอน นิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ทั้งที่ ประสานมิตร และองครักษ์ ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางนุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว nutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 1 พฤศจิกายน 2562  ถึง   13 พฤศจิกายน 2562
Level2