Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

แจ้งตารางการให้บริการรถรับ-ส่งคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561


ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี ขอแจ้งตารางการให้บริการรถรับ-ส่งคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2562
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว อินทนนท์ จั่นนิลลา
E-mail ผู้ส่งข่าว ichannilla@gmail.com
วันเริ่มประกาศข่าว 28 ตุลาคม 2562  ถึง   12 พฤศจิกายน 2562
Level2