Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

18 พ.ย. 62 วันสุดท้ายการยื่นคำร้องขอถอนวิชา(Withdrawn) บางรายวิชาหรือทุกวิชา ประจำภาค 1/2562


นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์ขอถอนวิชา(Withdrawn) บางรายวิชาหรือทุกวิชา ประจำภาค 1/2562 นิสิตสามารถยื่นคำร้องขอถอนวิชาได้ ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 256
มีขั้นตอนดังนี้
1.ขอคำร้องที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ทั้งที่ มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์
2.กรอกข้อมูลและเหตุผล เสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
3.ยื่นคำร้องที่คณะ/วิทยาลัย ที่นิสิตสังกัด เพื่อเสนอคณบดีอนุมัติ
4.หลังจากคำร้องได้รับอนุมัติแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ นิสิตตรวจสอบผลได้จาก Internet ผลการเรียนจะเป็น W

ขอให้นิสิตตรวจสอบรายวิชาใดไม่ได้เรียน ขอให้ถอนวิชา มิฉะนั้นจะได้เกรด E
**การขอถอนวิชาจะบันทึกในใบแสดงผลการเรียน(Transcript) เป็น W ไม่มีผลต่อการได้รับเกียรตินิยม**

ติดต่อ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
มศว ประสานมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
มศว องครักษ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 1

โทร 02 649 5000 ต่อ15614, 15662 หรือ 02 258 4196
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 21 ตุลาคม 2562  ถึง   18 พฤศจิกายน 2562
Level2