Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ มศว ประสานมิตร


ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 15 ตุลาคม 2562 มีมติให้วันจันทร์ที่ 4 และวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุม สุดยอดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นำต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นมหาวิทยาลัย จึงของดการเรียนการสอน นิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ประสานมิตร ในวันที่ 4 และ 5 พฤศจิกายน 2562
ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงานที่องครักษ์ ที่มีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอน มอบให้หัวหน้าหน่วยงานระดับคณบดีเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางนุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว nutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 15 ตุลาคม 2562  ถึง   6 พฤศจิกายน 2562
Level2