Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

พิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562


-กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00 น. - 12.00 น. ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว

18 พ.ย. 62

08:00-
12:00

พิเศษ: พิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562
อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
 14502

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ส่งข่าว คำนึง
E-mail ผู้ส่งข่าว kumnaug@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 11 ตุลาคม 2562  ถึง   18 พฤศจิกายน 2562
Level2