Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ขอเชิญประชาชนทั่วไปรับบริการทางด้านทันตกรรมฟรี


เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ขอเชิญประชาชนทั่วไปรับบริการทางด้านทันตกรรมฟรี (อุดฟัน, ขูดหินปูน, ถอนฟัน) ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม2562
ผู้ใหญ่ 500 ราย เด็ก 100 ราย
เปิดรับบัตรคิว ตั้งแต่เวลา 07.30 น.
เริ่มให้บริการ ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)และ คณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัย หรือ สาธารณสุขทั่วไประเทศ ที่เปิดบริการฯ
**กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย**
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย21 ต.ค. 62

07:30-
15:00

พิเศษ: ขอเชิญรับบริการทางด้านทันตกรรมฟรี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
 15252

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 7 ตุลาคม 2562  ถึง   21 ตุลาคม 2562
Level2