Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561


ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 5,200 คน ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เวลา 09.00 น.
ตารางการรายงานตัวและฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังแนบ

12 พ.ย. 62

09:00

พิเศษ: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 15076

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
E-mail ผู้ส่งข่าว danaim@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 3 ตุลาคม 2562  ถึง   13 พฤศจิกายน 2562
Level2