Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันที่ 12 กันยายน 2562 ตลาดนัด มศว หยุดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค 1 วัน


ด้วยงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ส่วนทรัพยากรบุคคล ขอแจ้งประกาศหยุดการให้บริการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ในวันที่ 12 กันยายน 2562 เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีการใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 10 กันยายน 2562  ถึง   12 กันยายน 2562
Level2